09282020دوشنبه
Last updateیکشنبه, 27 سپتامبر 2020 8am

logo11

رسوایی درونی فرقه مجاهدین که بیرونی نشد

Mehdi Sojoudiموضوع از این قرار بود که گویا سازمان مجاهدین مراسمی به اسم مراسم پرچم برای ۱۹ فروردین 1398  برگزار کرد که در هیچ جایی نه نشان داده شد و نه خبری به بیرون منتشر داده شد. همین موضوع هم باعث ایجاد محافل و بحث در درون اعضای سازمان شده بود

مهدی سجودی، کانون آوا، آلمان، بیست و ششم فوریه 2020

رسوایی درونی فرقه مجاهدین که بیرونی نشد

اخیرا در حین صحبت و گفتگو با اعضای جدیدا جدا شده فرقه بودم که به موضوع جدید و جالبی اشاره شد که مرا واداشت که مطلبی در افشای این موضوع بنویسم.

موضوع از این قرار بود که گویا سازمان مجاهدین مراسمی به اسم مراسم پرچم برای ۱۹ فروردین 1398  برگزار کرد که در هیچ جایی نه نشان داده شد و نه خبری به بیرون منتشر داده شد. همین موضوع هم باعث ایجاد محافل و بحث در درون اعضای سازمان شده بود که چرا مراسم و مجلس به این بزرگی و پر خرج اجرا شده ولی در جایی نشان داده نشد آنهم سازمانی که همیشه بزرگی و عظمت نداشته خود را در چشم عالم و آدم میکرد اما در این داستان مسئله مثل سابق نبوده و علت و علل مختلف داشته که به گفته خود مسئولین فرقه اگر این مراسم بیرونی میشد باعث ابروریزی میشد چرا که دیگر هیچ نیروی جوانی در صفوف از هم پاشیده مجاهدین دیده نمی شد و همه افراد پیرو از کار افتاده با قیافه هایی فرتوته و ناامید بودند.

حال مطلب قابل تامل و جالب اینجاست که چرا سازمان نتوانست باعث ریزش و پراکنده و جدا شدن نیروهای خود شود؟

چرا فرقه ایی که همیشه میخواست خود را همچنان بزرگ و پر شکوه جلوه داده و به همگان نشان دهد این قدرت را ندارد؟