09282020دوشنبه
Last updateیکشنبه, 27 سپتامبر 2020 8am

logo11

سرنگونی به هر قیمت ؟ تنفر آگاهان از باند رجوی بی دلیل نیست

طاهر اقبال  که خود را عضو سربلند سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی میکند وفرزند خلف محمد اقبال دریده وبددهن است ، مقاله ای در تعریف وتوجیه مریم و دلخوشی دادن بخود ودوستانش نوشته که قسمت های مهمی ازآنرا نقل کرده و ملاحظاتی برآن خواهم داشت,او خطاب به کسانی که  اغلب نمیخواهند بی گدار به آب بزنند وازاین رو حاضر به قبول نوکری مسعود ومریم که خود نوکرند، نیستند ، نوشته است :.....

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوم اوت 2020

Ehsan Eghbal and hia sonسرنگونی به هر قیمت ؟ تنفر آگاهان از باند رجوی بی دلیل نیست

پسر کو ندارد نشان ازپدر؟

طاهر اقبال  که خود را عضو سربلند سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی میکند وفرزند خلف محمد اقبال دریده وبددهن است ، مقاله ای در تعریف وتوجیه مریم و دلخوشی دادن بخود ودوستانش نوشته که قسمت های مهمی ازآنرا نقل کرده و ملاحظاتی برآن خواهم داشت.

او خطاب به کسانی که  اغلب نمیخواهند بی گدار به آب بزنند وازاین رو حاضر به قبول نوکری مسعود ومریم که خود نوکرند، نیستند ، نوشته است :

” سرنگونی رژیم به‌هر قیمت. هستید یا نیستید؟ آزادی ایران از چنگال خونریزان ضد دین و ضد مردم. هستید یا نیستید؟ جانب جلاد را می‌گیرید یا جانب مردم را؟ …آیا با عملکرد و گفتارتان به کیسهٔ پر از خون و پول رژیم کثیف، آدم‌کش و چپاولگر آخوندی می‌ریزید یا از منافع و رفاه و آسایش خود می‌گذرید تا حق مردم را پس بگیرید؟ … با چنگ و ناخن و دندان. ایران باید آزاد شود و خواهد شد “.

اولا هیچ آدم عاقلی حاضر نمیشود کاری را به هر قیمتی انجام دهد وگرنه ماکیاولیست بعنوان منفور ترین ترین چهره شناخته میشود .

آگاهان باند رجوی را با همین صفت میشناسند ومبینید که ازشما متنفرند.

ما دربرابر این سرنگونی که شرایط عینی وذهنی اش فراهم نیست ، چیزی جز ویرانی کشورعایدی نخواهیم داشت وبنابراین دیوانه نیستیم که کار بی فایده وبدتر ازآن مضر انجام دهیم.

ثانیا چه کس وجریانی را بعد از سرنگونی حکومت که قادر به انجام آن نیستیم ، برگرده ی خود سوار کنیم ودراصل تیری برتاریکی بیاندازیم.

من شخصا درطول عمرم در طرف مردم بوده ام و هرگز جانب جلاد را نگرفته ام وبهین خاطر است که همواره نفرت خود را ازباند رجوی بعنوان جلاد حقیر ابراز داشته ام.

ثالثا من هرگز حرفی نزده وکاری نمیکنم که درتحلیل نهایی بنفع ستمگران باشد و برخلاف رجوی که چندین هزار نفر را بنفع شخصی خود بکار گیرم وشما که فکر میکنید ازحق خود گذاشته اید، دراصل این ازحق گذشتگی تحمیلی بنفع رجوی بوده و  نمیتوانید افتخار بدان کرده یا منتی سر دیگران بگذارید!

رابعا شما اول آزادی خود ازاسارت رجوی  را تامین کرده وآنگاه ادعا کنید که بعنوان یک انسان آزاد قصد آزادی مردم را دارید.

بازهم :

” یکی از اصول بسیار پایه‌یی که در بدو ورود به‌سازمان مجاهدین هر کس باید آموزش بگیرد و به‌عنوان شرط عضویت در سازمان بپذیرد، اصل انتقاد و انتقاد از خود است. اصلاً یکی از رازهای ماندگاری مجاهدین انطباق فعال آنها با شرایط است. اشکالات خود را شنیده، انتقادات خود را یادداشت کرده و تلاش می‌کنند خود را اصلاح و آمادهٔ نبرد مستمر کنند “؟

این یکی ازتهمت های بزرگی است که شما به سازمان تان زده اید.

این انتقاد وآزادی انتقاد دردوران مرحوم حنیف نژاد هم وجود نداشت چه برسد به دوران رجوی!

انتقاد درتشکیلات شما بمعنای انگ زدن وتحقیر نمودن خود برای ایجاد گناه درفرد است که همواره بعنوان گناهکار بدامن مسعود ومریم بیافتد.

شما وهیچکس سراغی ازانتقاد از مسعود ومریم ازطرف اعضاء وخودشان ندارید وبنابراین تنها به لجن کشیدن شخصیت افراد مطرح است و چیزی شبیه انتقاد وانتقاد ازخود درتشکیلات رجوی وجود ندارد و انتقاد کنندگان کم تعداد وجسور، همواره سرنوشت دردناکی داشته اند!

همچنین :

” حاکمیت حق «مردم» است. باید دست «مردم» باشد. مجاهدین هم به‌همین خاطر از ابتدا گفته‌اند و خواهند گفت که ما به‌دنبال حاکمیت نبوده و نیستیم. این تعارف نیست، عقیده و باور است…”.

شما هیچ باوری باین حرف خود ندارید وسازمان درتمام این چهل سال ، مخالفت جدی خود باحق وحقوق وحاکمیت مردم را اعلام کرده ومصرانه ازآمریکا میخواهد که با متوسل شدن به انواع تروریزم اقتصادی ، حقی برای مردم باقی نگذارد.

عقیده رسما اعلام شده ی سازمان شما این است که انقلاب 1357 مال مسعود بوده و ازاو دزدیده شده وازاین رو به انجام ترورهای بی نظیر درتاریخ ایران دست زدید وشما دراینجا بجای تعارف ، دروغ بزرگی میگویید.

همینطور :

” ایران به‌عقب باز نخواهد گشت، بلکه به‌سمت آینده‌یی روشن در حال پیشروی است و به‌آن خواهد رسید. امید، چیزی است که مردم محروم ما به‌آن نیاز دارند و خواهر مریم نور همیشه تابان امید برای مردم ایران است “.

درست است ولی شما دربرابر این حقیقت مقاومت کرده وسعی درابقای سیستم برده داری رجوی دارید.

ضمنا مردمی که مریم را میشناسند و بدرستی لقب دلاله ی محبت را باو داده اند ، اورا منبع نور وامید نمیدانند والبته شما مجبورید برای گذران زندگی پرخفت تان این برچسب های ناچسب را به مریم بچسبانید.